Ústav integrovanej bezpečnosti 

Ústav integrovanej bezpečnosti vznikol v r. 2007. Organizačne sa na ústave nachádzajú tri katedry, pričom každá zastrešuje inú oblasť integrovanej bezpečnosti. Pracovisko vie poskytnúť služby vo viacerých oblastiach: 1) BOZP, analýze a riadeniu rizík a priemyselných havárií, 2) stanovenia požiarno-výbuchových charakteristík prachov a kvapalín, 3) posudzovaniu pracovného a výrobného prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, určenie vonkajších vplyvov a dokumentácie o ochrane pred výbuchom 4) analýzam organických a anorganických látok v zložkách ŽP (analýza kvality vôd alebo pôd a sedimentov, monitorovanie kontaminantov), 6) hodnotenie starnutia materiálov (predovšetkým plastov). Pracovisko aktuálne poskytuje vzdelávanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania (Bc., Ing a PhD.) v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť.

Infraštruktúra pracoviska 

1. ​​Hartmanová trubica

Hartmanová trubica trubica umožňuje stanovenie teploty vznietenia vrstvy usadeného prachu (v rozmedzí teplôt 20-450°C) alebo rozvíreného prachu (v rozmedzí teplôt 20-800°C) podľa STN EN 50281-2-12002, ako aj minimálnej iniciačnej energie.

2. ​ ​​​​Kónický kalorimeter

Kónický kalorimeter umožňuje stanovenie prakticky všetkých požiarnych charakteristík tuhých a kvapalných látok pri nastaviteľnom tepelnom toku od 0 do 100 kW m-2 (táto skúška je považovaná za benchmark v požiarnom inžinierstve). Stanovenie kritického tepelného toku, rýchlosti uvoľňovania tepla, uvoľňovania vybraných toxických produktov horenia, najmä oxidu uhoľnatého, produkcie dymu, a rýchlosti uhoľnatenia dreva a materiálov na báze dreva sa realizujú v súlade s príslušnou normou ISO 5660-1:2015. 

3.  Výbuchová komora KV 150-M2

Výbuchová komora KV 150-M2 umožňuje stanovenie vybraných výbuchových charakteristík (dolná a horná koncentračná medza výbušnosti, výbuchový tlak a rýchlosť jeho narastania) rozvírených potravinárskych, priemyselných a iných horľavých prachov. 

Výbuchová komora KV 150-M2.

4.  ARC kalorimeter SEDEX

ARC kalorimeter SEDEX slúži pre stanovenie sklonu látok k samovznieteniu a stanovenie tepelných efektov fyzikálnych a chemických dejov (napr. pri nabíjaní a vybíjaní batérií). 

5.  Vysokocitlivý FTIR, MCT/DTGS Varian s mikroskopom a ATR (diamant)

FT IR spektrofotometer Varian 660 MidIR Dual MCT/DTGS Bundle - vysokocitlivý infračervený spektrometer v prevedení duálneho usporiadania detektorov MCT/DTGS, Varian 610 Single Detector Microscope Mapping bundle FT IR jednodetektorový s Fourierovou transformáciou signálu, Diamantové ATR GladiATR. Vyhodnocovacím zariadením je PC s programovým vybavením Resolution Pro s knižnicou Sadtler Canadian Forensics. Súčasťou zostavy sú zariadenia na prípravu tuhých vzoriek (napr. Heavy Duty Wig-L-Bug – mlynček, forma pre 13 mm tablety lisovaním, manuálny hydraulický lis do 25 ton) ako aj kyvety pre kvapalné vzorky (napr. Demountable Liquid Cell Holder – kyveta na kvapalné vzorky s meniteľnou optickou dráhou 1 - 10 mm). Prístroj umožňuje stanovenie jednak priehľadných vzoriek v kvapalnom skupenstve, alebo stanovenie tuhých vzoriek metódou ATR resp. s využitím FT IR mikroskopu. ATR-FTIR spektroskopia materiálov má v praxi široké možnosti použitia. UIBE sa špecializuje na aplikáciu tejto metódy na posúdenie vplyvu prostredia na zmenu vlastností materiálov (zmeny následkom pôsobenia zvýšenej teploty, vlhkosti a UV žiarenia – starnutie materiálov).

6.  Plynový chromatograf MS GC AGILENT 5975C s Triple-Axis HED-EM detektorom

Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (angl. high-performance liquid chromatography) je chromatografická technika, ktorá slúži na separáciu zložiek vzorky za účelom stanovenia ich prítomnosti i koncentrácie vo vzorke, prípadne aj k izolácii jednotlivých zložiek zmesi (tzv. preparatívna chromatografia). Na rozdiel od bežnej stĺpcovej chromatografie je súčasťou HPLC aparatúry výkonné vysokotlakové čerpadlo, ktoré umožňuje prietok mobilnej fázy kolónou menších rozmerov, v ktorej je stacionárna fáza viazaná na častice s veľkosťou iba niekoľko mikrometrov. Vďaka tomuto usporiadaniu dosahuje HPLC vyššiu účinnosť separácie látok za kratší čas v porovnaní s klasickou stĺpcovou chromatografiou.

7.  HPLC 

HPLC Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (angl. high-performance liquid chromatography) je chromatografická technika, ktorá slúži na separáciu zložiek vzorky za účelom stanovenia ich prítomnosti i koncentrácie vo vzorke, prípadne aj k izolácii jednotlivých zložiek zmesi (tzv. preparatívna chromatografia). Na rozdiel od bežnej stĺpcovej chromatografie je súčasťou HPLC aparatúry výkonné vysokotlakové čerpadlo, ktoré umožňuje prietok mobilnej fázy kolónou menších rozmerov, v ktorej je stacionárna fáza viazaná na častice s veľkosťou iba niekoľko mikrometrov. Vďaka tomuto usporiadaniu dosahuje HPLC vyššiu účinnosť separácie látok za kratší čas v porovnaní s klasickou stĺpcovou chromatografiou.Kvapalinový chromatograf na analýzu chemického zloženia kvapalných zmesí a látok. Používa sa napr. na stanovenie kontaminantov životného prostredia.