Identifikácia príčin zlyhania materiálov

Venujeme sa identifikácii príčin zlyhania / porúch materiálov, súčiastok, strojov, nástrojov a prípravkov..

learn more

Korózna odolnosť
materiálov, starnutie

Zisťovanie okamžitej rýchlosti korózie zliatin, starnutie materiálov (vplyv teploty, vlhkosti, UV žiarenia, radiácie) ...

learn more

Štruktúrne
analýzy

Kryštalografia, stanovenie zvyškového austenitu, stanovenie zvyškových napätí po tepelnom spracovaní, analýza textúry...

learn more

Termické 
analýzy

Meranie termo-fyzikálnych vlastností materiálov, modelovanie fázových rovnováh a difúznych procesov...

learn more

Mechanické vlastnosti

Húževnatosť, tvrdosť, skúšky v tlaku, ohybe a dvojitom strihu kalibrovanými zariadeniami, reologické vlastnosti...

learn more

Elektrické vlastnosti

Meranie elektrických a dielektrických vlastností izolantov, meranie modulárnej a impedančnej spektroskopie materiálov...

learn more

Chemické 
zloženie

Analýz chemického zloženia väčšinou kovových materiálov s mikroskopmi s využitím analyzátorov EDX, XRD, RTG...

learn more