Manažment,
podnikové procesy 

Manažéri sú hybnou silou priemyselných podnikov, sú zodpovední za návrh, realizáciu a zlepšovanie podnikových procesov. Zaoberáme sa ich prípravou v oblastiach mäkkých a tvrdých manažérskych zručností. Všetky školenia v tejto oblasti realizuje pracovisko Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu.

Image from Freepik

Manažérske zručnosti
a soft skills

learn more

Softvérová podpora podnikových procesov

learn more

Ergonómia a racionalizácia práce

learn more

Konzultačno-poradenská činnosť

learn more

Školenia a kurzy so zameraním na manažérske zručnosti a oblasť riadenia ľudských zdrojov (Soft Skills)

Pomôžeme Vám dosiahnuť udržateľnú konkurenčnú výhodu cez Vašich ľudí – dokážeme navrhnúť a zrealizovať prakticky zamerané vzdelávacie aktivity šité na mieru, a to semináre, tréningy a workshopy z oblastí:

Riešenie konfliktov a princípy vyjednávania

Naučte sa ovládať postupy a techniky zamerané na predchádzanie a racionálne riešenie interpersonálnych konfliktov, pripraviť a viesť vyjednávanie založené na záujmoch.

Asertívna komunikácia

Spoznajte hlavné princípy a filozofiu asertívneho správania, ovládajte asertívne práva, majte praktické zručnosti vo vybraných asertívnych technikách.

Time manažment

Buďte pánmi svojho času! Naučíme Vás efektívnejšie spôsoby hospodárenia s časom a poznať svoj vplyv na manažment času, ovládať postupy a techniky zamerané na plánovanie a využívanie disponibilného času.

Vedenie ľudí a motivácia

Spoznajte manažérske prístupy vzhľadom na jednotlivca, štádium vývoja tímu, situáciu a čas, ako ovládať techniky ako motivovať svojich zamestnancov na organizačnej (systémovej) a individuálnej úrovni.

Rozvoj prezentačných zručností

Naučíme Vás postupy a techniky zamerané na zdokonaľovanie prípravy a realizácie prezentácie s cieľom získať rozvinuté prezentačné zručností.

“Umenie školiť” - TWI zácvik na pracovisku

Rozvoj zručností zácviku pre tím lídrov, supervízorov, tútorov) – Získajte rozvinuté zručnosti v oblasti prípravy a zaučenia novoprijatých zamestnancov a rozvoja stálych zamestnancov.

Kreatívne riešenie problémov a vedenie workshopov

Osvojte si postupy a techniky zamerané na kreatívne riešenie problémov. Získajte zručnosti moderovania pracovných workshopov.

Systémy hodnotenia zamestnancov a vedenie hodnotiacich rozhovorov

Nadobudnite a rozvíjajte zručnosti v oblasti vedenia hodnotiacich rozhovorov a tvorby hodnotiacich systémov.

Moderovanie pracovných stretnutí, workshopov

Naučte sa správne viesť  pracovné stretnutia.

Vedenie ľudí a tímová práca (pre provolíniových manažérov a tímlídrov)

Nadobudnite kľúčové kompetencie manažérov v oblasti vedenia ľudí a motivácie zamestnancov, rozvinuté manažérske zručností v oblasti tímovej práce, s cieľom dosiahnuť vysokú participáciu každého člena tímu tak, aby bol maximalizovaný spoločný výsledok v prospech organizácie. 

Tréning interných trénerov (lektorov)

Buďte pre podnik nenahraditeľní, získajte rozvinuté trénerské/lektorské/prezentačné zručnosti v oblasti vedenia tréningov/školení.

Rozvoj komunikačných zručností

Naučte sa, ako efektívne odovzdávať informácie, dokázať viac a lepšie počúvať, správne klásť otázky. Uvedomte si význam neverbálnej komunikácie a spoznajte princípy a zručnosti pri dávaní a prijímaní spätnej väzby.

Koučing – progresívna forma rozvoja zamestnancov

Naučte sa identifikovať a využívať rôzne formy podpory a rozvoja podriadených, spoznajte základné zručnosti manažéra pri koučovaní, ako využívať koučing ako efektívny nástroj rozvoja zamestnancov.

Vedenie efektívnych porád

Naučte sa ako efektívne viesť Vaše porady.

Kontaktný formulár