Požiarne  charakterisktiky
materiálov a výrobkov

Toxické produkty horenia, sklon k samovznieteniu alebo rýchlosť uvoľňovania tepla pri horení...

learn more

Požiarno technické
charakteristiky
prachov

Pre zistenie informácie, či hrozí vo Vašej prevádzke riziko výbuchu v prašnom prostredí...

learn more

Požiarne charakteristiky 
materiálov a výrobkov

V našich špičkových laboratóriách sa nachádza viacero zariadení a analytických prístrojov. Väčšina požiarnych charakteristík materiálov a výrobkov sa stanovuje predovšetkým na riadeniach Kónický kalorimeter FTT alebo ARC kalorimeter SEDEX.

Kritický tepelný tok

stanovenie kritického tepelného toku, ktoré kvantifikuje odolnosť materiálu voči zapáleniu (kónický kalorimeter FTT, ISO 5660-1:2015) .

Rýchlosť uvoľňovania tepla

Stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla  sa realizuje na zariadení kónický kalorimeter FTT, ISO 5660-1:2015 .

Produkcia plynu

Stanovenie produkcie dymu  sa realizuje na zariadení kónický kalorimeter FTT, ISO 5660-1:2015. 

Toxické produkty horenia, CO

Stanovenie uvoľňovania vybraných toxických produktov horenia, najmä oxidu uhoľnatého sa realizuje na zariadení kónický kalorimeter FTT, ISO 5660-1:2015. 

Rýchlosť uholnatenia dreva

stanovenie rýchlosti uhoľnatenia dreva a materiálov na báze dreva sa realizuje na zariadení kónický kalorimeter FTT, ISO 5660-1:2015)

Samovznietenie 

Stanovenie sklonu látok k samovznieteniu sa realizuje na zariadení ARC kalorimeter SEDEX. Ďalej realizujeme stanovenie tepelných efektov fyzikálnych a chemických dejov napr. pri nabíjaní a vybíjaní batérií rovnako na zariadení ARC kalorimeter SEDEX.

Teplota vzplanutia horľavých kvapalín

Stanovenie teploty vzplanutia horľavých kvapalín sa stanovuje podľa normy ISO 2719:2016.

Proximatívna analýza palív

Stanovenie proximatívnej analýzy palív podľa ISO 17246:2010, ISO 18122:2022 a ISO 18123:2023.

Horľavosť metódou limitného kyslíkového čísla

stanovenie horľavosti metódou limitného kyslíkového čísla metódou podľa ISO 4589-2:2017

Kontaktný formulár