Úprava materiálov, aktivácia, syntéza exotických rádionuklidov a izotopov, dizajn materiálov pomocou modelovania

Iónová implantácia v rozsahu energií 20 keV - 100 MeV v závislosti od implantovaného prvku b. vysokodávková iónová implantácia plošných aj objemových substrátov/súčiastok c. povlakovanie a syntéza tenkých vrstiev. Dizajn materiálov pomocou počítačového modelovania a experimentálna validácia.

Image from Freepik

Modifikácia 
materiálov

Iónová implantácia 20keV - 100MeV, ​vysokodávková iónová implantácia plošných aj  objemových substrátov / súčiastok, povlakovanie a syntéza tenkých vrstiev a s tým súvisiace analýzy...

Learn more

Radiačná odolnosť, vplyv radiácie 

Testovanie radiačnej odolnosti a vyhodnotenie vplyvu radiácie na materiál...
learn more

Modifikácia materiálov

Technológie iónových zväzkov umožňujú modifikáciu materiálov na nanoúrovni, ako aj spracovanie veľkých plôch, pretože iónový zväzok a plazmové metódy sú škálovateľné a rešpektujú rozmery materiálov. To poskytuje potenciál pre aplikácie v rôznych odvetviach priemyslu. Nepôjde len o inováciu nových  materiálov, ale aj automatizované algoritmické riešenia v praxi.

Kontaktný formulár