Ústav 
výrobných technológií

Ústav výrobných technológií vznikol v r. 2007. Pracovisko sa zameriava na oblasť spájania, delenia, obrábania, tvárnenia a zlievania prevažne kovových, ale aj nekovových a kompozitných materiálov, ako aj výrobnú techniku, výrobné systémy, projektovanie a prevádzkovanie vo výrobných systémoch a oblasť robotiky. Organizačne sa na ústave nachádza 5 katedier, pričom každá zastrešuje inú oblasť výrobných technológií. K pracovisku patrí aj centrum excelentnosti 5-osového obrábania, ústav však sídli v budove pavilónu T.

Infraštruktúra pracoviska 

12.  Priemyselný počítačový tomograf

Súčasné priemyselné počítačové tomografy sú navrhované tak, aby boli schopné snímať s vysokou presnosťou a preto si našli uplatnenie aj v oblasti metrológie. Ich implementácia do priemyslu priniesla možnosť merania a vyhodnocovania aj veľmi tvarovo zložitých súčiastok, ktorých jednotlivé miesta neboli pre doposiaľ používanú techniku prístupné. Ďalšie uplatnenie nachádzajú napr. pri testovaní kvality spojov (aj zváraných), zisťovaní vnútorných chýb materiálu ako póry, defekty a inklúzie alebo testovaní montážnych zostáv, ktorých dotýkajúce sa časti znemožňujú iný prístup na kontrolu. Je možné vyhodnocovať z jedných dát vnútorné aj vonkajšie rozmery, prípadne pórovitosť. Získané skeny taktiež možno použiť na reverzné inžinierstvo (generovanie CAD modelu ku reálne súčiastke) alebo na porovnanie skutočného dielu s CAD modelom farebnou mapou odchýlok.

Farebná mapa odchýlok.

Póry vo zvarových spojoch.

Kontrola zmontovaných dielov v reze (kontaktné plochy)