Analýza a riadenie rizík

V rámci hodnotenia, analýzy a riadenia rizík je možné vykonať rôznymi metódami posúdenie technických systémov, zariadení a technológií. Posudzovanie rizík je významné najmä z pohľadu zvyšovania bezpečnosti na pracovisku, predchádzaniu pracovných úrazov a chorôb z povolania, ale taktiež škodám na majetku. Okrem iných je možné na MTF STU ponúknuť analýzu najmä nasledovné metódy: identifikačné metódy (What-if?, Checklist, FMEA, FMECA a iné), analýza rizík (HAZOP - Hazard and Operability Study, ETA - Event Tree Analysis, FTA - Fault Tree Analysis a iné), prípadne riadenie rizík (MORT - Management Oversight and Risk Tree, HRA - Human Reliability Analysis) .

Image from Freepik

Kontaktný formulár